Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή βιομηχανικών αυτοματισμών.

Μελέτη και κατασκευή πινάκων  αυτοματισμού για ατμολέβητες,  ατμογεννήτριες,  ελαιόθερμα.

Μελέτη  και κατασκευή γραμμών ατμού, αερίου, υγραερίου,  μαζούτ.

Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  δικτύων ατμού, νερού, υγρών  και  αερίων  καυσίμων σε εργοστάσια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα

Τοποθέτηση και εγκατάσταση ατμολεβήτων, ελαιοθέρμων, ατμογεννητριών. Ανατουμπώσεις λεβήτων θερμού ύδατος και ατμολεβήτων.

 Προετοιμασία,  υδραυλική  δοκιμή  και  πιστοποίηση  ατμολεβήτων, ατμογεννητριών,  αεροφυλακίων  σε  συνεργασία  με  αρμόδιους  φορείς.  Δειγματοληπτικές παχυμετρήσεις των ελασμάτων με τη μέθοδο των υπέρηχων, έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων,  επίβλεψη καλής λειτουργίας των ασφαλιστικών βαλβίδων στη μέγιστη πίεση λειτουργίας, έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών

Χημικοί καθαρισμοί.

Χημικοί  καθαρισμοί  ατμολεβήτων,  ατμογεννητριών,  εναλλακτών  με  αδρανοποιημένο  υδροχλωρικό  οξύ και  έκπλυση  με  ανθρακική  σόδα

 Συντηρήσεις – περιοδικοί  έλεγχοι

Συντήρηση και περιοδικοί έλεγχοι στεγανότητας δικτύων φυσικού αερίου, υγραερίου με  καταγραφικό  ή  φορητό  ανιχνευτή

Συντήρηση και  περιοδικοί έλεγχοι ατμογεννητριών, ατμολεβήτων, καυστήρων  βάσει  κείμενης  νομοθεσίας

Προμήθεια  ανταλλακτικών  καυστήρων  Weishaupt, Riello, προϊόντων  Dungs Γερμανίας  καθώς,  και  ειδών  ατμού  Gestra,  KSB,  ARI  κ.λ.π.